Yayla ve Mera Kullanımı Genelgesi Yayınlandı

Erzincan Valiliği, yayla ve mera kullanımı ile ilgili genelge yayınladı.

Mera, yaylak ve otlak alanlarının ıslahı ve verimli şekilde kullanılması ile salgın hayvan hastalıklarının önlenmesinde 2022 yılına münhasır olmak üzere; 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/c maddesi uyarınca bazı düzenlemeler yapıldı.

Erzincan Valiliğince, yayla ve mera kullanımı ile ilgili yayınlanan genelgede şu bilgilere yer verildi:

İlimiz Mera Komisyonunca 4342 sayılı Mera Kanunu hükümleri doğrultusunda yapılmakta olan; mera  tespit,  tahdit,  tahsis  çalışmaları  devam  etmekte  olup,  2022  yılı  içerisinde  bu  çalışmaların tamamlanması planlanmaktadır. 4342  sayılı  Mera  Kanunu  ve  bu  Kanunun  uygulama  usul  ve  esaslarını  belirleyen  Mera Yönetmeliği ile Tarım ve Orman Bakanlığının (Mülga Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ) 10.05.1999  tarih  ve  3887  sayılı  genelgesine  göre;  ihtiyaç  fazlası  mera,  yaylak  ve  otlakların  her  türlü kiralama işlemlerinin İl Mera Komisyonu tarafından yürütülmesi esastır. Tespit, tahdit ve tahsis işlemleri tamamlanmadan da talep edilen mera, yaylak ve kışlaklarda ihtiyaç fazlası yerlerin Mera yönetmeliğinin 7.  ve  13.  maddesi  hükümlerine  göre  göçerlere  kiralanması  ve  sürü  sahiplerinin  meralardan faydalanmalarının sağlanması mümkündür. Bu doğrultuda 2022 yılı otlatma mevsiminde İlçe Kaymakamlıklarının da görüşleri alınarak talep edilen  mera,  yayla  ve  otlaklardan  ihtiyaç  fazlası  yerler  aşağıda  belirlenen  esaslar  çerçevesinde  4342 Sayılı Mera Kanunu hakkında yayımlanan Yönetmeliğin 7. ve 13. Maddelerine göre sürü sahiplerinin ve göçerlerin istifadesine sunulacaktır. İlimiz  genelinde  küçükbaş  hayvan  sayısı  fazla  olması  nedeniyle  ihtiyaç  fazlası  mera  alanları öncelikle  il  içindeki  sürü  sahiplerinin  ve  göçerlerin  istifadesine  sunulacaktır.  İhtiyaç  fazlası  mera alanlarına il dışından hayvan getirilmesi İl Mera Komisyonunun iznine tabidir. İzin alınmaması halinde il dışından hayvan getirilmesine müsaade edilmeyecektir. Ayrıca,  İlimizde  arıcılık  yapan  yerli  üreticilerimizi  mağdur  etmeyecek  şekilde  “Arıcılık Yönetmeliği”  hükümleri  ve  Valiliğimizce  alınan  ilave  tedbirler  çerçevesinde  gezginci  arıcılarında İlimizde faaliyet göstermelerine izin verilecektir. İlimiz yaylak ve meraların kullanılması ile ilgili esaslarla yerli ve gezgin arıcıların uyması gereken kurallar aşağıda belirtilmiştir.

UYULMASI GEREKEN HUSUSLAR

1-İhtiyaç fazlası mera, yaylak ve otlakıyelerin kiralama işlemleri; 4342 sayılı Mera Kanunu ve bu kanun  hakkında  yayınlanan  yukarıda  sayı  ve  tarihi  belirtilen  genelge  ve  talimatlar  gereği  Komisyon tarafından yapılacaktır. İl Mera Komisyonu dışında yapılan kiralama işlemleri yasal değildir. 2-Kiralanan mera, yaylak ve otlakıyelerinde faaliyette bulunan 15 yaşından büyük aile fertlerinin ve çobanların,  İl Mera Komisyonundan kimlik kartı almaları zorunludur.(Komisyon tarafından yapılan ihaleye girilmiş ve ihale kazanılmış olsa dahi, ihale sonrası işlemler tamamlanmadan ve kimlik belgesi alınmadan  hiçbir  gerekçe  ile  mera,  yaylak  ve  otlaklara  çıkılmasına  izin  verilmeyecektir.)  Güvenlik birimlerince; kimlik kontrolü yapılacak, kiralama işlemleri tamamlanıp İl Mera Komisyonundan kimlik belgesi  alınmadan mera,  yaylak  ve  otlakıyelere  çıkılması  Jandarma Karakol Komutanlıkları tarafından engellenecektir. Sürü sahipleri, İkametgâhlarının bulunduğu köydeki çayır, mera, yaylak, kışlak ve otlak alanlarına çıkmaları  halinde;  hayvancılık  yaptığına  dair  belge,  ikametgâh  ve  kimlik  bilgilerini  içeren  belgeleri, bulundukları köyün bağlı olduğu Jandarma Karakol Komutanlıklarına ibraz etmeleri gerekmektedir. İl Mera Komisyonundan alınacak yaylacı kimlik kartı için ibraz edilecek belgeler: Nüfus cüzdanı fotokopisi, savcılıktan alınacak sabıka kaydı, hayvancılık işletme belgesi ve 1 adet fotoğrafla birlikte İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir. 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu gereğince haklarında işlem yapılmayan şahıslar çoban olarak tutulmayacaktır.  Köyde  oturanların  bildirilmesinden  muhtarlık,  mera,  yaylak  ve  otlakıyelerde bulunanların bildirilmesinden de kiralayan sürü sahibi sorumludur. 3-Erzincan İli için otlatma periyodu dikkate alınarak; a)  Mera,  yaylak  ve  otlakıyelere  çıkış  ve  iniş  tarihi  İl  genelinde  kendi  köyünü  kullanımında bulunan  alanlar için  10/04/2022  –  31/10/2022  olarak  belirlenmiştir. Yıl içerisinde iklim  koşullarındaki olağan dışı değişmeler durumunda otlatma mevsimi başlangıç ve bitiş tarihleri  İl Mera Komisyonunun alacağı karar ile belirlenebilecektir. b)Komisyon tarafından kiralama yapılan ihtiyaç fazlası mera ve yaylak alanları için çıkış ve iniş tarihleri şartname ve sözleşmede ayrıca belirtilecektir. 4- Kiralanan mera, yaylak ve kışlak sınırlarının dışına kesinlikle çıkılmayacaktır. 5-Sürü  sahiplerinin  orman  ağaçlandırma  sahalarına  girmemesi,  çevreye  zarar  verecek  şekilde gelişi  güzel  ateş  yakmaması,  yangın  halinde  ALO  177  Orman  Yangın  Hattına  ihbarda  bulunulması gerekmektedir. 6- 2022 Yılı Mera Kiralama Özel Sözleşmesine aykırı herhangi bir durum tespitinde sözleşme, İl Mera Komisyonunca tek taraflı olarak feshedilebilecektir. Kiralanan mera alanı için alınmış bulunan kati teminat Mera Özel Ödeneği Hesabına aktarılacaktır. 7-  Mera,  yaylak  ve  otlakları  kiralayanlar  ve  intifa  hakkı  sahipleri  bulundukları  yerlerden kiraladıkları mera, yaylak ve otlaklara gidiş ve dönüşlerini kontrol amacıyla, her ilçe girişinde Emniyet veya  Jandarma  kuvvetleri tarafından  göçer  kontrol  noktaları ihdas edilecek,  İlçelere  girişinde müsaade edilen  hayvan  sayıları  ve  götürecekleri  yere  ilişkin  evraklar  kontrol  edilecektir.  Kiraya  verilen  yerler Tarım  ve  Orman  İl  ve  İlçe  Müdürlüğü,  İlçe  Jandarma  Komutanlığı  görevlileri  ve  Köy  Muhtarından oluşan ekiplerce kontrol edilecektir. Kontrollerde : a-Kimlik belgesi, b-Mera Komisyonundan alınan göçer kimlik belgesi, c-Gideceği merayı kiraladığına dair sözleşme,

d-Hayvan sevk edilmesine mahsus yurt içi Veteriner sağlık raporu kontrolleri yapılacak, belgeleri eksik  olanlar  ile  kira  sözleşmesine  uygun  olmayan  sayı  ve  nitelikte  hayvan  getirenlerin  bölgeye girişlerine kesinlikle müsaade edilmeyecektir. 8-Kiralanan alanlara intikaller, kara ve demir yolu kullanılarak motorlu araçlarla yapılacaktır. Geri dönüşlerindeki intikaller de gelişlerinde olduğu gibi yapılacaktır. 9- Yaylak ve meraları kiralayanların hayvanlarını kiraladıkları yerlere nakletmeleri esnasında ve daha  sonra;  dikili ağaçlar, ziraat amacı ile  kullanılan alanlar,  su arkları,  set  ve  bentler,  hendek,  duvar, tarla  ve  bahçe  yolları  gibi  alanlar  korunacak,  Çiftçi  Mallarını  Koruma  Heyetleri  veya  İhtiyar  Heyeti tarafından zarar verenlerden ve ilgililerden koruma ücret tarifelerine göre ceza tahsil edilecektir. 10-  Meraların  ıslahı  ve  salgın  hayvan  hastalıklarının  önlenmesi  için  Hayvan  Sağlık  Zabıtası Komisyonunca  alınan  kararlara  titizlikle  uyulacaktır.  Gerek  kontrol  noktalarında  gerekse  mera alanlarında yapılan tespitlerde sağlık raporu olmayanlar hakkında 5996 sayılı kanun kapsamında gerekli yasal işlem yapılacaktır. 11- Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve kullanma hakkı köylere bırakılan çayır, mera ve yaylaklardan, ihtiyaç fazlası olarak tespit edilen alanların, kiralama işlemleri yapılırken, bu alanların içerisinde bulunan özel mülkiyetlerin kiralama işlemleri mülkiyet sahibi ile kiracı arasında yapılacaktır. 12-Kiraya verilen yerler için sözleşmede belirtilen sayıdan fazla hayvan getirilip getirilmediği ve sözleşme  hükümlerine  uyulup  uyulmadığını  kontrolü;  Tarım  ve  Orman  İl/İlçe  Müdürlüğü,  İl/İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerinden ve köy muhtarından oluşturulacak denetleme ekipleri tarafından yapılacaktır. 13-Kiralaması yapılan mera, yaylak ve otlak alanlarına İl Mera Komisyonunca belirlenen otlatma kapasitesinin üzerinde hayvan otlatanlar; Kiralanan mera alanlarını ve kiraya verilmeyen mera alanlarını sürme, inşaat yapma ve benzeri yollarla tahrip edenler; İl  Mera  Komisyonu  tarafından  kiraya  verilmeyen  mera  alanlarında,  mera  alanının  bulunduğu köyde ikamet etmeyen (otlatma hakkı olmayan) başka köy veya beldeden sürü getirerek söz konusu mera alanlarında otlattığı İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince tespit edilen sürü sahipleri veya kişiler hakkında: İllerde Valilik, ilçelerde Kaymakamlık tarafından; 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkındaki Kanun  kapsamında;  2886  sayılı Devlet  İhale Kanununun  75 inci maddesi  kapsamında  ve  5326  sayılı  Kabahatler  Kanununun  32. maddesi  kapsamında işlem  yapılacak. Ayrıca 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 154. maddesi hükmüne göre işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 2022  yılı  için  otlatma  bedeli  İl  Mera  Komisyonunca  alınan  karar  gereğince  kiralama  yapılan alanlarda büyükbaş hayvanlar için 53,20 TL./ay, küçükbaş hayvanlar için 5,32 TL./ay dır. Kendi köyüne ait veya otlatma hakkına sahip olunan alanlarında ise büyükbaş hayvanlar için 16,60 TL./ay, küçükbaş hayvanlar için 1,66 TL./ay’ dır. 2022 yılında otlatma hakkı olmayan yerlerde otlatma yapılması halinde ve kiralama yapılan mera alanlarında  otlatma  kapasitesinin  üstünde  hayvan  sokulması  halinde  (  kapasite  fazlası  hayvanlar için  ) hayvan sahiplerine hayvan başına otlatma bedelinin 3 katı oranında idari para cezası uygulanacaktır. 14-Kiracı  dışında,  Kiralanan  mera  alanında;  otlatma  hakkı  bulunmayan  şahısların  hayvan otlatmaları  kiracı  tarafından  ihbar  edilmemişse  izinsiz  ve  kapasite  fazlası  otlatılan  hayvanlardan müteselsilen kiracı sorumludur. (Yukarıda belirtilen cezai işlemler uygulanır.) 15- Devletin Hüküm ve tasarrufu altında olan kadimden beri mera olarak kullanılan veya kayıtlı meralar ancak  İl Mera Komisyonu tarafından kiraya verilebilir, köy muhtarlıkları veya üçüncü şahıslar tarafından  kiraya  verilemez.  İl  Mera  Komisyonu  dışında  kiraya  verenler  hakkında  ilgili  kanunlar çerçevesinde yasal işlem yapılacaktır. 16-  Mesai  saatleri  dışında  Devletin  hüküm  ve  tasarrufu  altında  bulunan  mera,  yaylak,  kışlak, umuma  ait  çayır  ve  otlakıyelerde  oluşacak  işgal  ve  tecavüzlerde  teknik  personele  ulaşılamadığı zamanlarda  işgalin  en  hızlı  şekilde  tespit  edilmesi  ve  işgal  emarelerinin  kayıt  altına  alınmasının sağlanması ve şikâyet konusu mera alanlarında sosyal/adli olumsuzlukların yaşanmaması adına öncelikle kolluk  kuvvetleri  tarafından  müdahale  edilerek,  kaçak  otlayan  hayvanların  meradan  çıkarılması sağlanarak,  olay  yeri  tespit  tutanağı,  koordinat  bilgileri,  T.C.  Kimlik  bilgileri,  çoban  bilgileri,  ikamet tebligat  adres  bilgileri,  kulak  küpe  numaraları  (örnekleme)  v.b.  bilgi  belgelerin  derlenerek  İl/İlçe Müdürlüklerine sunulması sağlanacaktır. II-ÖZEL MÜLKLERİN KİRAYA VERİLMESİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 1- Mera Kanununda özel mülkiyet konusu taşınmazların kullanımı ve kiraya verilmesi ile ilgili bir düzenleme ve uygulama bulunmamaktadır. Ancak bu taşınmazlara otlatma kapasitesinin üzerinde hayvan getirilmesi  halinde,  komşu  meralar  zarar  göreceğinden  4342  Sayılı  Mera  Kanununun  meraların korunmasını öngören 1. maddesi hükmüne dayanılarak il dışından gelen hayvanların geçişi ve otlatılması için Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüklerinden hayvan tahdidi açısından bir rapor alınacaktır. 2-Özel  mülkiyet  konusu  çayır  ve  otlakların  kiralanması  işlemlerinde,  kiralanan  alan  ile  ilgili kapasite  tespiti  merkez  ilçe  sınırları  içinde  Tarım  ve  Orman  İl  Müdürlüğü,  diğer  ilçelerde  Tarım  ve Orman  İlçe  Müdürlüklerince  yapılacaktır.  Özel  mülkiyeti  kiralayan  göçer  sürü  sahipleri;  kendileri, ailesinde  bulunan  15  yaşından  büyük  aile  fertleri,  çobanları  ve  çobanlarının  15  yaşından  büyük  aile fertleri için İl/İlçe Müdürlüklerinden yaylacı kimlik kartı almak zorundadırlar. 3- Özel yaylak ve otlakiye sahibinden istenecek belgeler: a-Taşınmazın  tapu  senedi  fotokopisi  ile  siciline  uygunluğunu  gösterir  Tapu  Sicil  Müdürlüğü yazısı. b-Hisseli  taşınmazlarda  noter  tasdikli  taahhüt  belgesi.  (kiraya  veren  kişi  tarafından;  hissedarı olduğu  arazinin,  otlatmak  amacıyla  kiraya  verilmesinde  hissedarların  ya  da  hissedarların  varisleri tarafından  itiraz  edilmesi  halinde  her  türlü  sorumluluğu  kabul  etiğini  belirten  noter  onaylı  taahhüt belgesi) 4-Özel yaylak ve otlakiye kiralamak isteyen göçer sürü sahiplerinden istenecek belgeler: a-Dilekçe  (Dilekçede  kiralanmak  istenilen  yer,  getirilecek  hayvan  sayısı,  cinsi  ayrı  olarak belirtilecektir.) b-Şahıslara  ait  yaylak  ve  otlakiyelerin  kiralanması  ile  ilgili  olarak  görevlendirilen  ekiplerin hazırladığı tutanaklar doğrultusunda oluşturulan Hayvan Tahdit Raporu c-Kiracı;  kiralanan  ve  kiraya  verilen  taşınmaza  komşu  meraların  tecavüzünün  ve  haksız otlatmanın önlenmesi amacıyla 4342 Sayılı Mera Kanunun 19, 26 ve 27. maddeleri, 2886 sayılı Kanunun 75.maddesi ve 3091 Sayılı Kanun, 4081 sayılı Çiftçi Mallarını Koruma Kanunlarının ilgili maddelerine uymayı peşinen kabul ettiğine dair noter tasdikli taahhütname, d-Noter tasdikli kiralama sözleşmesi. 5-Özel yaylak ve otlakiyelerin kiralanmasında Tapu kayıtları esas alınacaktır. Kadastro görmeyen yerler  için  tapu  kayıtlarındaki  yüzölçümüyle  sınırlardan  anlaşılan  yüzölçümü  arasında  çelişki  olması durumunda;  varsa  taşınmaz  sahibi  tarafından  başvuru  üzerine  ilgili  Kadastro  Müdürlüğünde  görevli Teknik Elemanlarca taşınmazın yüzölçümü belirlenecek ve rapora bağlanacaktır. Bu rapor ilgili İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne ibraz edilecektir. (Sınırlar sabit ise, bilirkişi özelliği taşıyan en az iki kişi  ve muhtar tarafından  alanın  ne  kadar  olduğu;  emlak  kaydı,  vergi  beyanı  vb. mülkiyeti ispatlayıcı belgeler dikkate alınmak suretiyle tespit edilecektir).  İl/İlçe Müdürlüğüne alanın ne kadar olduğu ibraz edilecektir. Sınırlar sabit değilse tapudaki alan esas alınacaktır. 6.Ayrıca kiraya verilen alanlar arasında veya çevresinde yer alan özel mülkiyetlere her hangi bir zarar  söz  konusu  olduğunda  verilen  zarardan  kiracı  ve  kiraya  verenlerin  sorumlu  olduğuna  dair taahhütname alınacaktır. 7-Köy  tüzel  kişiliklerine  ait  mera  ve  otlakiyelerin  muhtarlar  tarafından  göçer  sürü  sahiplerine kiralanması engellenecektir. III-MELANKOÇ YAYLASI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 1-41  Nolu  Toprak  Tevzii  Komisyonu  Kararlarında  Melankoç  Yaylası  için  intifa  hakkı  verilen göçer sürü sahiplerinden; İlimizde ikamet edip ve intifa hakkı halen devam edenlerin söz konusu yaylaya çıkmadan  önce,  kimlik  belgesini  almak  ve  yaylaya  ne  kadar  hayvanla  çıkacağını  öğrenmek  için Komisyona başvurmaları zorunludur. 2- İlimiz dışında ikamet eden ve Melankoç Yaylasında intifa hakkı halen devam eden göçer sürü sahipleri  de; Erzincan  İl Mera Komisyonu tarafından  belirlenen çıkış  güzergahlarını  öğrenmek,  kimlik belgelerini  almak  ve  ne  kadar  hayvan  çıkaracaklarını  beyan  etmek  amacı  ile  Erzincan  İl  Mera Komisyonuna müracaat etmek zorundadırlar. Kimlik Kartı almadan Melankoç Yaylasına çıkan şahıslar intifa hakları devam ediyor olsa dahi yayladan indirileceklerdir. 3-  İntifa hakkına  sahip göçer  sürü  sahipleri ve yaylacılar Melankoç Yaylasına 1 Temmuz 2022 tarihinden önce çıkmayacaktır. IV- GEZGİNCİ ARICILIK Tarım  ve  Orman  Bakanlığının  teşkilatlanmasını  ve  görevlerini  düzenleyen  639  Sayılı  Kanun Hükmündeki Kararname 30 Kasım 2011 tarih ve 28128 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Arıcılık Yönetmeliği hükümlerine göre; 2022 yılında ilimizde yerli arıcılar ile il dışından gelecek gezgin arıcıların faaliyetlerini belirli bir düzen içerisinde yürütebilmeleri için: İl ve ilçe müdürlükleri; gezginci arıcıların konaklayacakları yerleri ve kapasiteleri, bitki  florası, topoğrafik ve ekolojik yapısı, yerleşim birimleri varsa sabit arıcılara ait koloni varlığını da dikkate alarak belirler.  Bölge  koloni  kapasitesi,  flora  varlığında  kayda  değer  değişiklik  olması  (iklimsel  veya  yeni yerlerin açılması) durumunda güncellenir. Belirlenmiş bölgede konaklayacak gezginci arıcı, konaklayacağı yer gerçek kişiye ait ise şahısla, köy  arazisi  ise  köy  muhtarıyla,  diğer  tüzel  kişiliklerine  ait  arazi  ise  yetkililerle,  Devlet  ormanlarında konaklayacak arıcılar da Orman ve Su İşleri Bakanlığının ilgili birimleri ile anlaşma yaptıktan sonra Arı Konaklama Belgesi (AKB)’ nın 1 nci bölümü imzalanır. Konaklama  yerini  belirleyen  ve  yerleşme  müsaadesi  isteyen  arıcı  AKB  ile  konaklayacağı  ilin il/ilçe Müdürlüğüne başvurur. Arıcı tarafından belirlenen konaklama yeri il/ilçe Müdürlüğünce de uygun bulunursa AKB’ nin 2 nci bölümü onaylanır. Arıcı  AKB  sini  ibraz  ederek  çıkış  yapacağı  ilin  il/ilçe  Müdürlüğünden  Hayvan  sevki,  Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporu alır. Bu belgelere istinaden arılarını sevk eder. Rapordaki sevk adresi ile AKB adres  aynı  olmalıdır.  AKB  olmayan  arıcıya  Veteriner  Sağlık  Raporu  düzenlenmez.  Gezginci  arıcılık yapan arıcıdan arı hareketlerinin izlenmesi için AKB istenir. Yer  gösterilmeden  ve  belgeleri  olmadan  yerleşen  arıcıların  arıları,  il/İlçe Müdürlüğünün  talebi üzerine Mülki Amirce güvenlik güçleri marifetiyle bulunduğu yerden kaldırılır. İl/ilçe Müdürlüğü işgal edenler hakkında 26.09.2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 154 üncü maddesine göre işlem yapmak  üzere Cumhuriyet Savcılığına  suç  duyurusunda  bulunur. Arıların  kaldırma  süresinde meydana gelen zarardan arıcı sorumludur. Nakliye ve işçilik ücreti arıcıdan alınır. Mücbir  sebepten  dolayı  arısını  izin  aldığı  adres  dışında  kovanlarını  indirmek  zorunda  kalan arıcıya il/ilçe Müdürlüğünce mazereti uygun görülmesi durumunda cezai işlem uygulanmaz, arıcı beş (5) gün içerisinde AKB de izin aldığı adrese sevk edilir. Gezginci  arıcılık  yapan  arı  sahipleri  konaklama  yaptıkları  yerlerde  arıların  çevreye  zarar vermemesi için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler. Arı konaklatılan alanlarda otlayan hayvanların arıdan zarar görmemesi için tedbirleri almak hayvan sahiplerinin sorumluluğundadır. Yerleşim işlemleri tamamlanmış arıcıların ve yanında çalışan kişilerin isimleri ve kimlik bilgileri il/ilçe Müdürlükleri tarafından mahallin güvenlik birimlerine liste halinde bildirilir Arazi  sahipleri  dışında  herhangi  bir  muhtarlık  ile  kamu  kurum  ve  kuruluşunca,  arıcılardan konaklama ücreti dahil hiç bir ad altında ücret alınmaz. Gezgin arıcılardan arazi sahipleri dışında ücret alındığı tespit edilenler hakkında yasal işlem yapılır Arı gen kaynaklarının korunması, bilimsel çalışmalar oluşturulacak  İzole bölgelere dışarıdan arı girişi  yasaktır.  İl/ilçe  Müdürlükleri,  ilan  edilen  izole  bölgeye  yasa  dışı  girenler  hakkında  5237  sayılı T.C.K  154  üncü  maddesine  göre  işlem  yapılmak  üzere  Cumhuriyet  savcılığına  suç  duyurusunda bulunulur. A-Yerli  arıcılarımızın  mağdur  edilmemesi  maksadıyla  ilimize  gelecek  olan  gezgin  arıcıların yerleştirilmesi hususunda yörenin flora, yol, yerleşim merkezine yakınlığı vb. faktörler dikkate alınmak suretiyle aşağıda belirtilen şartlara uyulması gerekmektedir. a-Gezginci arıcılık yapan arıcılar, arılarını çevreye rahatsızlık vermeyecek şekilde meskun mahal dışında bir yere yerleştirilir. Sabit ve gezgin arıcılar ise kolonilerini köy ve beldelerde çevreye rahatsızlık vermeyecek şekilde ve insanların toplu olarak hizmet aldıkları ibadet yeri, okul, sağlık ocağı karakol gibi benzeri  alanlardan  (en  son  yerleşim  yerinden)  arıların  çalışma  mevsimi,(Mart  Nisan, Mayıs,  Haziran, Temmuz.  Ağustos, Eylül, Ekim)  aylarında  300 metre  uzağa  yerleşimi,  dağınık  olan  bölgelerde ise  bu mesafe en yakın eve en az 50 metre olmalıdır. b-Arıların  sonbahar  şuruplama  bitimi  (Kasım,  Aralık,  Ocak  ve  Şubat)  kışlatma mevsiminde  en yakın  eve  50  m  Kışlama  bitimi  Mart  ayı  ilk  haftasında  Arılı  kovanlarını  yerleşim  alanının  dışına çıkarılması ve A bendine a-b Fıkrasına uyulması gerekmektedir. c-Konaklama yerlerinin komşu köy sınırlarından Kuş uçuşu en az 1,5 km dışında olmasına, Arı grupları arasındaki mesafenin Kuş uçuşu an az 1,5 km olmasına dikkat edilecek. Arılıklar trafiği yoğun olduğu bölgelerde yoldan en az Kuş uçuşu 200 metre, stabilize ara yollarda ise en az  30 metre  uzaklığa  yerleştirilir. Birden  (l)  fazla  köye  ulaşım  sağlayan Ana  yollardan ise Kuş uçuşu olarak 200 m uzağa yerleştirilir. Muhtarların  (Mahalle-Köy) arıcılar hakkında yukarıda yazılan ilgili maddelerin uygulanmasında birinci  derecede  sorumlu  olması,  İl  merkez  ve  İlçe  Jandarma  Komutanlıkları  ve  diğer  güvenlik birimleriyle  iş  birliği  içinde  olması,  442  sayılı  köy  kanunu  ve  mevzuat  gereğidir.  Bu  nedenle  aksi davranan ya da göz yumanlar hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır. Köy  ve Mahalle muhtarları  bu talimatları  halkın  görebileceği  yerlerde muhafaza  etmek  ve ilan tutanaklarını gelen görevliye ibraz etmek zorundadır. Zirai  mücadele  yapılacak  yerlerdeki  ve  çevresindeki  arıcılara,  mücadele  yapacak  şahıslar  ve kuruluşlar tarafından 7 (yedi) gün önceden, ilacın cinsi, zamanı bal arılarına etkisi ve süresi duyurulur. Arıcılarımız,  Tarım  ve  Orman  Bakanlığının  “Bal  eylem  planı”  talimatları  doğrultusunda  il/ilçe Müdürlüklerimizden alacakları “Bal Üretici Ruhsat Numaralarını” bulundurmak zorundadırlar. Tarım ve Orman  Bakanlığının  ruhsat  verdiği  ilaçların  dışında  bal  ve  petekte  kalıntı  bırakabilecek  maddelerin kullanılması  yasaklanmıştır.  Bal  üretim  bölgesinde  naftalin  ve  antibiyotik  kullananlar,  glikozdan  ve şekerden bal üretenler hakkında yasal işlem yapılacaktır. Erzincan ili sınırları içerisinde arıcılık faaliyetlerinde bulunan tüm üreticiler Erzincan Valiliğince belirlenen kriterlere uymayı taahhüt eder. Alınan tüm kararlar Erzincan merkez ve ilçelerinde geçerlidir. Yukarıda belirtilen tedbirlere uymayanlar hakkında; 5442 sayılı İl İdare Kanununun 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri,  Bitki  Sağlığı,  Gıda  ve  Yem  Kanununun  ve  5326  sayılı  Kabahatler  Kanununun  ilgili maddelerine göre işlem yapılacaktır. V-GENEL HÜKÜMLER Valilik Genel Emri hükümlerine uymayanlar hakkında başka bir kanunda özel hüküm olmamak kaydıyla  5442  Sayılı  İl  İdaresi  Kanunun  1  l/C  ve  66.  Maddeleri  hükümleri  gereği  ve  5326  Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32, Maddesi gereğince “Emre Aykırı Davranış”, 40. Maddesi gereğince “Kimlik Bildirmeme”,  41.  Maddesi  gereğince  “Çevreyi  Kirletme”,  2872  sayılı  Çevre  Kanunu  ve  ilgili yönetmelikleri gereği, “Görevi yaptırmamak için direnme” suçundan, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 265. Maddesine göre yasal işlem yapılacaktır. Görevini ihmal eden veya kötüye kullanan Muhtarlar ve diğer  Kamu  görevlileri  hakkında  da  4483  sayılı  Kanuna  göre  Valilik  ve  Kaymakamlıklarca  gerekli işlemler yapılacaktır. Bu  “Valilik  Genel  Emri”;  görev  sorumluluk  alanları itibariyle  Kaymakamlıklar, Belediyeler  ve Köy  Muhtarları  ile  Jandarma  Teşkilatı  tarafından  mahallen  ilan  ettirilerek  vatandaşlarımıza duyurulacaktır. Bu  emrin  uygulanmasının  temin  ve  takibi,  Kaymakamlıklar,  İl  Jandarma  Komutanlığı,  İl/İlçe Tarım  ve  Orman  Müdürlüğü,  Orman  İşletme  Müdürlüğü,  Orman  İşletme  Şeflikleri,  Belediye Başkanlıkları, Köy Muhtarlıkları ve ilgili diğer resmi kurumlar tarafından ifa edilecektir.

Diğer Haber

Erzincan Hayvan Pazarında Denetimler Sürüyor

Kurban Bayramına sayılı günler kala Erzincan Hayvan Pazarında hareketlilik sürüyor. Pazarda arife günü hareketliliğin daha …